Mariaber Essen

Afwezigheden

Wegens ziekte

Bij ziekte verwittigen de ouders de school zo vlug mogelijk en bezorgen ze later het ziektebriefje aan de klastitularis.

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest verplicht. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist, de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. De school reikt hiervoor voorbeeldbriefjes aan. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar gebruikt worden. Zijn de briefjes allemaal gebruikt dan is er bij ziekte een doktersbriefje vereist. (De voorbeeldbriefjes krijgen alle kinderen in het begin van het schooljaar of na inschrijving.

Voor chronische ziektes worden afspraken gemaakt met de school en CLB.

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring of een document met officieel karakter kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

  • Het bijwonen van een begrafenis of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind.
  • Het bijwonen van een familieraad.
  • De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bv. wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).
  • Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg ( bv. opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).
  • Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling.
  • Islamitische feesten : het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag)
  • Joodse feesten : het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag ( 1 dag) het Loofhuttenfeeest (2 dagen), het Slotfeest ( 2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag ( 1 dag), het feest van Esther ( 1dag), het Paasfeest ( 4 dagen) Het Wekenfeest ( 2dagen)
  • Orthodoxe feesten : Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholieke paasfeest.

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijke vastgelegde vakanties. De protestantse en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

Algemene info Mariaberg